Menu

​Bedrijfsafval

Bedrijfsafval is het restafval van bedrijven en overheden waarvan de samenstelling sterk afhankelijk is van het soort bedrijf. Het bedrijfsafval van een kantoor heeft een lichter soortelijk gewicht dan dat uit de horeca omdat het veel verpakkingsmateriaal bevat. Van Werven zamelt bedrijfsval in met behulp van rolcontainers.
 

Ook bij deze afvalstroom is het scheiden aan de bron bepalend voor de verdere verwerking. De verwerking van mono stromen is eenvoudiger, goedkoper en de gesorteerde fracties kunnen vaak met een hogere waarde worden afgezet.


Verwerking

Na inzameling wordt het bedrijfsafval naar een van onze recyclinglocaties getransporteerd. Na op- en overslag wordt dit afgezet naar afvalsorteerinstallaties waar het wordt gescheiden in verschillende deelstromen die vervolgens geschikt zijn voor hergebruik in een nieuwe levenscyclus. Voorbeelden hiervan zijn kunststoffen en papier en karton. Na het sorteren blijft er restafval over. Dit restafval wordt afgezet naar hoogrenderende afvalverbrandingsinstallaties.


Toepassing

Zoals beschreven worden een aantal deelstromen uit het bedrijfsafval gereedgemaakt om als grondstof toe te passen in nieuwe producten. De toepassing van deze secundaire grondstoffen bespaart het gebruik en daarmee de productie van primaire grondstoffen. Naast besparing van schaarse grondstoffen wordt met recycling tevens energie gespaard en de daarmee samenhangende broeikasgasemissie verlaagd.